Titul: Ing.
Jméno: Jiří
Příjmení: Staněk
Datum narození: 24. 12. 1956

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:

1972 – 1976 – SPŠ Stavební Hradec Králové, obor pozemní stavby
Maturitní zkouška
1976 – 1982 – ČVUT Stavební fakulta, obor pozemní stavby
Ing. , státní závěrečná zkouška

ZAMĚSTNÁNÍ A DOSAVADNÍ PRAXE:

1983-91
ČKD Praha,
projektový ústav,Praha, Pardubice
Projektant, vedoucí projektant
Projektová činnost i předprojektová příprava neprůmyslových i průmyslových staveb, stavební dozor

1991-92
BKP Pardubice
projektant
Projektování – stavby k bydlení, restaurace, prodejny potravin, pekárny, stavební dozor

1992-93
Cheming, Pardubice
projektant
Projektování průmyslových staveb a staveb pro zdravotnictví,
stavební dozor

1993-93
WK center, Pardubice
vedoucí stavebního úseku
vedení realizace průmyslových staveb

1993-11
Soukromý podnikatel, Pardubice
Projektant, inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví, manažerská činnost
Projektování bytových a občanských staveb, obnova nemovitých kulturních památek
(zámky, kostely, měšťanské domy apod.) – stavební dozor a projektová činnost). Stavby pro
školství – projektování.
2002-02
Městský úřad Lázně Bohdaneč
Odbor správy obecního majetku
Příprava a dozor nad realizací investic (rekonstrukce náměstí, výstavba bytů, příprava
přestavby školy)

ZKUŠENOSTI:

1993-1997
Manažerská a inženýrsko-investorská činnost, směřující k obnově kostela sv. Jana a kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích.
Vyjednávání, projektování a zajišťování financí ze státního a z městského rozpočtu, z darů fyzických a právnických osob.
Římsko katolická farnost, Arciděkanský úřad Pardubice
Obnova kostela sv. Jana a kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích

1997-2002
Inženýrsko-investorská činnost, směřující k obnově Židovského města a kostela sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci.
Vyjednávání, projektování a zajišťování financí ze státního a z městského rozpočtu.

Městský úřad Heřmanův Městec, Římsko katolický úřad Heřmanův Městec
Obnova Židovského města a kostela sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci

Inženýrská činnost, vyjednávání, projektování a zajišťování financí ze státního a z městského
rozpočtu.
Soukromí investoři – měšťanské domy v Pardubicích
Goticko-renesanční dům č.p. 70 v Zelenobranské ul., Goticko-renesanční dům č.p. 13
v Pernštýnské ul. a další

2002
Inženýrsko-investorská činnost, směřující k obnově Masarykova náměstí, k výstavbě bytů
a přestavbě základní školy.
Městský úřad Lázně Bohdaneč

2005-2008
Manažerská a inženýrsko-investorská činnost, směřující k rozšíření ZŠ waldorfské v Pardubicích. Vyjednávání, projektování a zajišťování financí z německé nadace Software AG Stiftung, ze státního a z městského rozpočtu, z darů fyzických a právnických osob.
Spolek pro podporu waldorfské školy v Pardubicích
Rozšíření budovy ZŠ Gorkého, č.p. 867, Přestavba školní družiny v Gorkého ul. č.p.1981

2008 – 2013
Externí hodnotitel projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro programové období 2007- 2013.
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

ABSOLVOVANÉ KURZY, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE:

Viz. odst. 11. Dále se pravidelně účastním školení a seminářů pořádaných
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to v rámci celoživotního vzdělávání.
Certifikát odbornosti

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

1. Spoluautor knihy – Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích – (vydalo v r.2002 nakl. HELIOS)
2. Spoluautor knihy – Pozdní gotika a raná renesance v Pardubicích v letech 1491-1548
(vydalo v r. 2003 nakl. HELIOS)

JINÉ DOVEDNOSTI:

1. Velmi dobrá znalost práce na PC
2. Řidičský průkaz skupin A,B,C.
3. Znalost legislativy ve stavebnictví.
4. Manažerské schopnosti

OBDRŽENÉ CERTIFIKÁTY, OSVĚDČENÍ, OCENĚNÍ:

1. Osvědčení o autorizaci č. 26193, vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

2. Certifikát odbornosti o absolvování II. cyklu celoživotního vzdělávání, organizovaný ČKAIT v letech 2004-2006.

3. Certifikát – jmenování externím hodnotitelem projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro programové období 2007-2013.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Titul, jméno a příjmení: Ing. Jiří Staněk
Adresa: Sezemická 1290, 530 03 Pardubice
Tel. číslo: 728883712
E-mail: stanek.jiri@centrum.cz